Privatlivspolitik - GPDR - Personoplysninger

Hvad opbevarer vi om dig? Og sådan behandler vi dine personoplysninger

Fotografering og videooptagelser

Koldingbibliotekerne foretager lejlighedsvis fotografering og videooptagelser i vores lokaler og ved arrangementer. Vi bruger billederne og videoerne til at oplyse om Koldingbibliotekernes virksomhed og offentliggør dem bl.a. på vores hjemmeside, sociale medier og i pressemeddelelser. 

Det gør vi med hjemmel i Databeskyttelsesforordningen paragraf 6, litra e.

Hvis du ikke ønsker at blive fotograferet eller optaget på film, kan du altid gøre fotograf og/eller personalet opmærksom på dette. Bliver du fotograferet uden dit vidende, og ønsker du at få fjernet et billede af dig, kan du altid kontakte os.

Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesforordningen er skærpet, og derfor skal vi informere dig om Koldingbibliotekernes behandling af personoplysninger.

Bibliotekets formål er at udlåne materialer og yde andre services inden for rammerne af lov om biblioteksvirksomhed. I den forbindelse behandler vi i Koldingbibliotekerne personoplysninger om dig som bruger af biblioteket. Det sker i forbindelse med en række services som fx selvbetjeningsløsninger, vores hjemmeside www.koldingbib.dk og app ’Biblioteket’ samt den selvbetjente adgang til bibliotekerne uden for betjent åbningstid.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:

  • Personlig identifikation: CPR-nummer og lånerkortnummer samt navne
  • Adresseoplysninger: Navne, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse
  • Administration af lån: Tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte materialer, reserverede og afleverede materialer, dine lister – herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån.

Hvorfor har vi brug for dine oplysninger?

Vi behandler personoplysningerne for at kunne administrere dine lån og reserveringer samt give dig adgang til bibliotekets e-ressourcer, sende dig information om aflevering og reserveringer samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.

Når du benytter Koldingbibliotekernes hjemmeside: koldingbib.dk indsamler vi oplysninger om din IP-adresse samt hvilke undersider og funktioner på koldingbib.dk, du har klikket på. Oplysningerne anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser og forbedringer.

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver det også respekteret i bibliotekets systemer.

Det er frivilligt, om du vil oprette dig som bruger hos Koldingbibliotekerne og benytte bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket uden for betjent åbningstid, koldingbib.dk samt låne materialer og bruge bibliotekets e-ressourcer. Hvis du opretter dig som bruger, er det frivilligt, om du vil oplyse telefonnummer og e-mail til Koldingbibliotekerne, og frivilligt om du ved brug af Biblioteket-app'en ønsker at modtage push-beskeder. Hvis du ikke ønsker at oplyse hverken telefonnummer eller e-mail, eller at acceptere brug af push i Biblioteket-appen, kan biblioteket ikke kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer og slettede reserveringer. Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil i så fald blive sendt til din digitale postkasse.

Det er også frivilligt, om du vil oprette lister via Koldingbibliotekernes hjemmeside koldingbib.dk – fx huskeliste, forfattere jeg følger, søgninger mm. Biblioteket vil gerne give dig personaliserede anbefalinger af materialer, når du logger på koldingbib.dk. Hvis du ikke ønsker at oprette lister, vil de anbefalinger, vi giver dig, ikke være personaliserede men i stedet mere generelle anbefalinger fra biblioteket.

Som udgangspunkt sletter bibliotekerne altid automatisk dine data efter 30 dage. Men i app-løsningerne Biblioteket samt eReolen kan du tilvælge funktionen ”Lånehistorik og inspiration” eller "Opsaml data". Hvis denne funktion tilvælges i enten Biblioteket eller eReolen apps, påbegyndes indsamling af informationer om dine lån i den respektive app, således at du kan tilgå din lånehistorik på en samlet liste dér, samt bliver anbefalet materialer på baggrund af din brug af app'en, dvs. f.eks. ved reservation, materialevisning, lånehistorik, huskeliste.

Når du som bruger bestiller en digital kopi af en artikel via Digital Artikelservice på koldingbib.dk, sker en videregivelse af din e-mail og bibliotekskommune til Det Kongelige Bibliotek. Den videregivelse er nødvendig for, at leverandøren Det Kongelige Bibliotek kan levere digitale artikler direkte til dig som bruger, men oplysningerne slettes ved Det Kongelige Bibliotek, når bestillingen er fuldført.

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.    

Biblioteket sletter oplysningerne, når din sag ikke længere er aktiv og opbevaringspligten udløber samt når et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har biblioteket ikke længere adgang til dem.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via vores kontaktside.

Indsigtsret  

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det gør dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Hvis du f.eks. ønsker at få din bruger ved biblioteket slettet fra bibliotekets system, skal du henvende dig til os.

Du kan dog ikke blive slettet fra bibliotekets system, hvis du har udestående i form af manglende aflevering af materialer eller betaling af gebyrer eller erstatninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger, vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.