Jens Holms Biblioteksfond

Jens Holms Biblioteksfond er utrolig værdifuld for biblioteket og borgerne i Kolding Kommune. Der bevilges ca. 500.000 kr. om året til projekter og materialer, og derved bliver det muligt at lave mange spændende arrangementer.

Jens Holms Biblioteksfond blev oprettet i 1938, da kreaturekspeditør Jens Holm ønskede at hjælpe biblioteket med at yde ”en samfundsnyttig Gerning”.

Biblioteket var dengang placeret i Rendebanen, men lokalerne var blevet alt for små.

Jens Holm tilbød at købe hjørnegrunden ved Jernbanegade og Fredericiagade for 135.000 kr. og forære den til biblioteket. Det endte imidlertid med, at der blev oprettet en fond, som ejede ejendommen og som for lejeindtægterne kunne støtte biblioteket med driften.

Biblioteket på Slotssøvejen

Efter mere end 60 år og flere udvidelser og ombygninger blev pladsen alligevel for trang i biblioteket i Jernbanegade. Det blev besluttet at bygge et nyt bibliotek på den gamle Slotsmøllegrund. Biblioteksfonden støttede dette byggeri økonomisk og ejer i dag 20 %.

En værdifuld fond

Jens Holms Biblioteksfond er utrolig værdifuld for biblioteket og borgerne i Kolding Kommune. Der bevilges ca. 500.000 kr. om året til projekter og materialer, og derved bliver det muligt at lave mange spændende arrangementer.

Gennem de seneste år har fonden bl.a. støttet en eventyrskov i børnebiblioteket, krimimesse, Klimawiki, skriveværksted, lydskulptur, netlydbøger og e-bøger. Jens Holms Biblioteksfond støttede også utrolig flot op om bibliotekets store projekt Kolding Krøniken, som resulterede i en imponerende bog om Kolding fra 1908 og op til 2009, hvor projektet blev afsluttet.

Kontakt Biblioteksfonden

Kontakt Jens Holms Biblioteksfonds bestyrelse via:

Kolding Bibliotek
Slotssøvejen 4
6000 Kolding
Att: Jens Holms Biblioteksfond
E-mail: bibliotek@kolding.dk

 

Biblioteksfondens bestyrelse

Søren Vangsgaard
Formand
E-mail: sv@skj-advokat.dk
Tlf. 75 52 08 22

Merete Due Paarup
Kulturudvalget
E-mail: merpa@kolding.dk
Tlf. 30 60 10 01

Tobias Jørgensen
Kulturudvalget
E-mail: tobjr@kolding.dk 
Tlf. 30 60 10 15

Bertil F. Dorch
Næstformand
E-mail: bfd@bib.sdu.dk  
Tlf. 65 50 26 83

Lone Dalsgaard
E-mail: Ida@dskd.dk 

Vedtægter for Jens Holms Biblioteksfond

§1

Fondens navn er Jens Holms Biblioteksfond, og dens hjemsted er Kolding Kommune.

§2

Fonden er en selvejende institution, hvis formål er at virke til støtte for Kolding Bibliotek.

§3

Fondens formål søges opnået ved, at fonden ejer en ideel andel af ejerlejlighed nr. 1, Kolding Markjorder 4. afdeling, 2.a. m.fl. på hvilken ejendom, der er etableret bibliotek. 

Fondens andel af de pågældende bibliotekslokaler er udlejet til Kolding Kommune med henblik på kommunernes drift af bibliotek.

Det overskud, som fremkommer, efter at de forskellige ejendomsudgifter (forrentning og afskrivning, vedligeholdelse, administration m.m.) er afholdt, udbetales som tilskud til bibliotekets drift, idet fondens bestyrelse dog for at undgå større svingninger i dette tilskuds størrelse kan henlægge en del af tilskuddet til en reguleringsfond og om ønskeligt supplere tilskuddet ved bidrag fra denne.

§4

Fonden ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.

To medlemmer vælges af Kolding Byråd blandt medlemmerne af Kolding Byråds Kulturudvalg.

Tre medlemmer, der ikke må være medlemmer af Kolding Byråd, udpeges af følgende institutioner:

et medlem udpeges af Kolding Advokatforening

et medlem udpeges af bestyrelsen for Syddansk Universitet

et medlem udpeges af bestyrelsen for Designskolen Kolding

Medlemmerne vælges for fire år ad gangen, og den første bestyrelse, valgt i overensstemmelse med § 4, stk. 2 og 3 tiltræder 1. april 2018, og deres funktionstid udløber herefter den 31. marts 2022.

Genvalg kan finde sted. 

§5

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og eventuelt en kasserer.

Den holder møde når et medlem af bestyrelsen forlanger det. I sådant tilfælde skal mødet afholdes inden 14 dage. Møderne indvarsles med mindst tre dages varsel.

§6

Bestyrelsen skal administrere fonden omhyggeligt og stedse anbringe dens kontante midler i et solidt pengeinstitut.

Den skal sørge for, at der føres et nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter og hvert år aflægge et regnskab og optage en status, der nøje viser fondens stilling i Økonomisk henseende. Den kan antage lønnet medhjælp, som dog ikke må kunne disponere over fondens midler.

§7

Fonden forpligtes overfor tredjemand af formanden eller næstformanden, hver især i forbindelse med to andre bestyrelsesmedlemmer.

§8

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§9

Årsregnskabet, der aflægges inden 3 måneder efter regnskabsårets udløb, revideres af de kommunale revisorer i lighed med de under kommunalbestyrelsens administration henlagte legater.

§10

Denne vedtægt kan kun ændres, når fire af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor og ændringen desuden godkendes af Kolding Byråd og fondsmyndigheden.

 

Således vedtaget på mødet den 4. november 2016, af bestyrelsen i Jens Holms Biblioteksfond.

Vedtaget på Kulturudvalgsmødet den 11. januar 2017.

Vedtaget af udvalget for forretningsordenen den 17. januar 2011.

Godkendt af Civilstyrelsen den 30. maj 2017.