Kolding Folkeuniversitet

Folkeuniversitetets afdeling i Kolding

Program

>> Du kan se hele programmet og tilmelde dig her

Kolding Folkeuniversitetskomité

Kolding Folkeuniversitetskomité har følgende medlemmer i styrelsen:

 • Hans Christian Jensen (Syddansk Universitet)

  Birgitte Norlyk (Syddansk Universitet)

  John Rasmussen, næstformand (Koldinghus – Forening af slægtsforskere)

  Lena Wiborg (Syddansk Universitet)

  Camilla Gustavson (Trapholt)

  Maja Damgaard Christensen (Koldingbibliotekerne)

  Nanna Ebert (Koldinghus)

  Kenneth Osborg

  Astrid Jørgensen

Vedtægter for Folkeuniversitetskomitéen i Kolding

Formål§ 1

Folkeuniversitetskomitéen i Kolding har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13, § 46.

Stk. 2. Folkeuniversitetskomitéen virker som programråd for folkeuniversitetet i området.

Hjemsted§ 2

Folkeuniversitetskomitéen har sit hjemsted i Kolding kommune.

Organisation§ 3

Som medlemmer af Folkeuniversitetskomitéen kan optages interesserede borgere og foreninger og institutioner, som har et alment kulturelt formål. Medlemskabet er kontingentfrit.

Stk. 2. Folkeuniversitetskomitéen afholder i marts og oktober måned programrådsmøde. Senest 3 uger inden annonceres mødet i dagspressen samt tilskrives komitéens medlemmer.

§ 4

§ 4: Folkeuniversitetskomitéen ledes af en styrelse på minimum 6 personer. Styrelsen sammensættes således:

3 medlemmer udpeget af Syddansk Universitet.

1 medlem udpeget af Kolding Bibliotek.

2 medlemmer udpeget af anden kultur-, oplysnings- eller lærdomsformidlende institution i Kolding.

2 medlemmer valgt på programrådsmøde

Stk. 2. Medlemmerne af styrelsen vælges for en 2-årig funktionsperiode, hvor

1 repræsentant fra Syddansk Universitet udpeges i ulige år og 2 repræsentanter fra Syddansk Universitet udpeges i lige år

1 repræsentant fra Kolding Bibliotek udpeges i ulige år

1 repræsentant fra anden kultur-, oplysnings- eller lærdomsformidlende institution i Kolding udpeges i ulige år

1 repræsentant fra anden kultur-, oplysnings- eller lærdomsformidlende institution i Kolding udpeges i lige år

1 medlem valgt på programrådsmøde vælges i ulige år blandt de fremmødte mødedeltagere. Ligeledes vælges 1 suppleant.

1 medlem valgt på programrådsmøde vælges i lige år blandt de fremmødte mødedeltagere. Ligeledes vælges 1 suppleant.

Genvalg og genudpegning kan finde sted. Ved genudpegning fortsætter styrelsesmedlemmet uden inddragelse af den pågældende institution, som medlemmet repræsenterer.

Stk. 3. Folkeuniversitetskomiteen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, jf. dog § 8

Stk. 4. Styrelsen konstituerer sig hvert år med formand og næstformand, der har det overordnede ansvar for Folkeuniversitetskomitéens aktiviteter.

Stk. 5. Styrelsens formand er identisk med Folkeuniversitetskomitéens formand.

Stk. 6. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om tegningsret.

Stk. 7. De 2 styrelsessuppleanter deltager i styrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 8. Ekstraordinært møde i Folkeuniversitetskomitéen kan afholdes på styrelsens foranledning, og skal afholdes, såfremt en tredjedel af komitéens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af motiveret dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal mødet afholdes senest 4 uger efter, at styrelsen har modtaget ønsket herom

Ansvarsområde§ 5

Styrelsen er ansvarlig for komitéens aktiviteter og program over for Folkeuniversitetskomitéen og komitéstyrelsen eller den region, som komitéen er tilsluttet.

§ 6

Styrelsens regnskab og sekretariatsfunktion varetages af Kolding Kommune.

§ 7

Styrelsen træffer hvert andet år for en 2-årig periode beslutning om tilknytning til en region eller til komitéstyrelsen.

Vedtægtsændringer – respektivt nedlæggelse af Kolding Folkeuniversitetskomité§ 8

Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i Folkeuniversitetskomitéen og efterfølgende godkendelse i regionsstyrelsen for den region, komitéen er tilknyttet, eller af komitéstyrelsen, hvis komitéen er tilknyttet denne.

Stk. 2. Ved ophævelse af styrelsen og dermed Folkeuniversitet Kolding tilfalder eventuelle midler andre kulturelle formål i Kolding Kommune. Arkivet overdrages til Kolding Stadsarkiv.