Karnov

Adgang
Kun adgang på biblioteket
Karnov indeholder alle danske love i fuldtekst med kommentarer.

NB! Kan kun benyttes i den betjente åbningstid

Login kræver password - spørg bibliotekaren

 PC
PC

Karnov omfatter alle danske love kommenteret med fortolkninger, principielle domme, administrative afgørelser og litteraturhenvisninger.
Karnov  indeholder tillige udvalgte bekendtgørelser m.v. og der er henvisninger til forarbejder til lovene.

Nye lovændringer indarbejdes løbende, så der altid er adgang til aktuelt gældende lov. Kommentarerne ajourføres ligeledes løbende med links til ny retspraksis, nye bekendtgørelser og øvrige administrative forskrifter samt ny faglitteratur.

Karnov ajourføres online dagligt. Lovændringer og ny domspraksis er til rådighed, i samme øjeblik den daglige opdatering af databaserne finder sted. Fra noterne er der direkte links til Ugeskrift for Retsvæsen, hvor man kan læse tilknyttede domme.

Ugeskrift for Retsvæsen

Domme fra Højesteret, Vestre og Østre Landsret og Sø- og handelsretten

Når du har fået adgang til Karnov, som Ugeskrift for Retsvæsen er en del af skal du vælge Ugeskrift for Retsvæsen øverst/midtpå i skærmbilledet. 

Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) er hovedkilden til danske retsafgørelser og bringer alle domme fra Højesteret, et udvalg af landsretsdomme og domme afsagt af Sø- og Handelsretten. 

Ugeskriftet indeholder en litterær del B, hvor der findes artikler om juridiske emner. 

Indeholdt i databasen er også historiske domme og Folketingets Ombudsmands afgørelser.

Spørgsmål? Kontakt Biblioteket ved spørgsmål eller problemer.
 
Tags