Retsinformation

Adgang
Fri adgang
Retsinformation giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v.

Retsinformation er statens juridiske online informationssystem. Retsinformation.dk sikrer, at der findes ét sted, hvor borgere, virksomheder, offentlige myndigheder mv. kan få adgang til gældende lovgivning i Danmark.

Retsinformation.dk opdateres mindst én gang i døgnet med de nye eller ajourførte dokumenter, som Folketinget og ministerierne har frigivet siden sidste opdatering.

Kan benyttes med alle internetbrowsere.

 

Spørgsmål?
Kontakt Retsinformation ved spørgsmål eller problemer.